2021/22 tanév 2. félév záróvizsgáinak eljárásrendje

2020. január 24.

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
2020/21 tanév 2. félév záróvizsgáinak eljárásrendje

1. A záróvizsgákat kontakt rendszerben kell
minden képzésen és szakon megszervezni.
Az egyes záróvizsgák időpontjainak meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a felsőfokú
tanulmányaikat 2022. évi általános felvételi eljárásban felvételi jelentkezést
benyújtott hallgatók számára a tanulmányok sikeres befejezését, lezárását igazoló
dokumentumok feltöltésének határidejét be kell tartani.
2. A záróvizsgára jelentkező hallgatónak a részvételhez szükséges
eszközöket, és a vizsgához szükséges nyugodt környezetet biztosítania kell.
3. A záróvizsga bizottságok összetétele minimum 3 fő:
1 elnök (docens vagy magasabb beosztású személy)
2 bizottsági tag (egyik tag a jegyzői tevékenységet is elláthatja)
1 jegyző (egyben kérdezőtanár is lehet)
A záróvizsga alkalmával egyszerre, egyidejűleg az egyes záróvizsgák helyszínén (termében)
legfeljebb 5 fő lehet jelen.
A záróvizsga bizottság helyszínen személyesen jelenlévő tagjai kizárólag az egyetem
közalkalmazott dolgozói lehetnek. A bizottság tagjainak on-line jelenléte is megengedett
amennyiben a járványügyi vészhelyzetre hivatkozással a karnál írásban kéri
ennek engedélyét.
4. A záróvizsgára a hallgatókat pontos érkezési időponttal kell beosztani és az időpontot legalább
egy héttel korábban közzé kell tenni. Az időbeosztás készítésénél egy hallgatóra min. 30 perc
vizsgáztatási időt biztosítani kell. A TVSZ-ben előírt tantárgyanként 30 perc felkészülési időtől
el lehet térni, az módosítható.
5. A záróvizsgázó hallgatók szakdolgozatukat határidőre töltötték fel
plágium ellenőrzésre a Neptun rendszerbe. A plágium ellenőrzés eredménye is a Neptun
rendszerben érhető el a belső konzulensek számára, melynek eredményét ellenőrizni kell, és
az összefoglaló eredmény táblázatot tartalmazó dokumentáción aláírással kell igazolni, hogy a
„szakdolgozat bírálatra kiadható”, vagy „a szakdolgozat nem adható be”. (10/2020 (XI.30.)
rektori utasítás 6. pont) A szakdolgozatot nem kell nyomtatott/bekötött formában beadni. A
bírálók a Neptun rendszeren vagy a korábbi hagyományos bírálói útvonalon keresztül
készíthetik el a bírálatot. Az utóbbi esetben a belső konzulenseknek a beérkező bírálatokat a
Neptun rendszerbe fel kell tölteniük.
A titkosított dolgozatokat is fel kell tölteni plágium ellenőrzésre. Ebben az esetben a hallgató a
titkosított dolgozatot csak a belső konzulensnek küldheti el e-mailben, és a belső konzulens
jogosult a dolgozatot továbbítani a bírálónak, illetve a záróvizsga bizottságok tagjainak. A
konzulensek, bíráló és a bizottsági tagok nyilatkoznak a titoktartásról a Tanulmányi Ügyrend
mellékletében található formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával.
6. A záróvizsga terében egyidejűleg a bizottság tagjainak és legalább két hallgatónak kell
tartózkodnia, kivétel a titkosított dolgozatok védése, mely esetben csak a bizottság tagjai
(aláírva a titoktartási nyilatkozatokat) és a záróvizsgázó hallgató vehet részt. Ez esetben is a
tételekre történő válaszadáskor biztosítani kell legalább egy másik hallgató jelenlétét is.
7. A hallgató köteles a záróvizsga bizottság kérésére magát személyi azonosító dokumentum
felmutatásával igazolni.
8. A szakdolgozat védése és a tantervben előírt tárgyakból tett részvizsgák egy időpontban- egy
napon belül - szervezendőek meg. A hallgató abban az esetben tehet a tantervben előírt
tárgyakból részvizsgát, ha a bizottság a szakdolgozatát legalább elégséges (2) minősítéssel
elfogadta.
9. A szakdolgozat elektronikus verzióját, valamint azok bírálatait a vizsgaszervező szervezeti
egység záróvizsgák lebonyolításával megbízott felelőse legkésőbb 3 nappal az adott záróvizsga
előtt a záró vizsga-bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja, illetve értesíti őket azok
letöltési helyéről.
10. A záróvizsga tantárgyak tétel húzását a bizottság elnökének jelenlétében és az általa
meghatározott módon kell lebonyolítani (pl. sorszámozott borítékokban elhelyezve
véletlenszerűen a tételeket és a hallgató a boríték számát nevezi meg). A speciális igényeket,
feltételeket a szervezeti egységek külön határozzák meg a hallgatóknak adott részletes
záróvizsga tájékoztatóikban, melyeket az Intézet honlapján is közzétesznek.
A tételekre adott válaszadást a hallgatónak a tétel kihúzását követően el kell kezdeni, a TVSZ szerinti felkészülési idő áll rendelkezésére.
11. A záróvizsgáról nem engedélyezett kép- és hangfelvétel készítése.
12. A záróvizsga-bizottság tagjai az utolsó részvizsgáját befejező hallgató után egyeztetik véleményüket, meghatározzák a záróvizsga eredményeket. Ezt
követően visszatérnek a záróvizsga bizottsági csoportba, eredményhirdetésre és közlik a
hallgatókkal a bizottság által közösen megállapított záróvizsga osztályzatot és minősítést.
13. A záróvizsgán jegyzőkönyv készül, melyet minden bizottsági tagnak alá kell írni legkésőbb a
vizsgát követő napon. A záróvizsga-jegyzőkönyv vezetője a záróvizsga után véglegesíti a
jegyzőkönyveket, kinyomtatja, aláírja és aláíratja a záróvizsga-bizottság tagjaival is, ezután
átadja az adott szervezeti egység záróvizsgák lebonyolításával megbízott felelősének.
14. A záróvizsga közben felmerülő bármilyen probléma esetén a bizottság elnökének döntése
alapján kell eljárni.
A szervezeti egységeknek a záróvizsgára vonatkozó tájékoztatást közzé tenni az intézeti honlapokon és az általános eljárásrendet a kari honlapon. A tájékoztatónak
tartalmaznia kell a záróvizsgák időpontját, a konzultáció időpontját és módját a vizsga lebonyolításának és eredményhirdetésének módját és a záróvizsgára jelentkezett hallgatóknak Neptun üzenetben is el kell küldeni.

A kar vezetésének nevében:
Bodáné Dr. Kendrovics Rita oktatási dékánhelyettes